• REHA EXPERT

    OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PFRON
REHA-EXPERT

Odpowiedzialne optymalizowanie kosztów PFRON w oparciu o wykorzystywanie ustawowych regulacji w tym obszarze wraz z procesem szkoleniowym umożliwiającym wspieranie się dostępnymi instrumentami  z obszaru aktywizacji społecznej i  zawodowej osób niepełnosprawnych takich jak:

  • Uzyskiwanie dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników  (SODiR);
  • Optymalizacja kosztów dotyczących wpłat na PFRON;
  • Odpowiedzialna rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych na wskazane stanowiska pracy.
  • Obowiązkowa miesięczna sprawozdawczość do PFRON (e-PFRON);

działania

tak możemy wam pomóc.

audyt

organizacyjny

wskazujący ustawowe „instrumenty” wspierające pracodawcę w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych którego celem jest analiza m.in. stanu zatrudnienia oraz wysokość obowiązkowych wpłat do PFRON o których potocznie się mówi kary na PFRON, naliczane comiesięcznie w deklaracji DEK-I-0.

wpłaty na pfron


Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Szkolenia

z zagadnieniami ustawowych elementów wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Szeroki wachlarz wsparcia szkoleniowo - konsultacyjnego dot. ustawowych obowiązków i uprawnień pracodawcy wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych, które wskazuje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

DOFINANSOWANIA


Pomagamy pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne uzyskania comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnego pracownika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).